Deșeuri de ambalaje

 

ART. 1

(1) Prezenta lege reglementează gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje în vederea prevenirii sau reducerii impactului asupra mediului.

(2) Dispoziţiile prezentei legi se aplică cu respectarea prevederilor specifice de calitate existente pentru ambalaje privind siguran ţa, protecţia sănătăţii şi igiena produselor ambalate, a cerinţelor de transport şi a normelor privind gestionarea deşeurilor periculoase.

ART. 2

Sunt supuse prevederilor prezentei legi toate ambalajele introduse pe pia ţă, indiferent de materialul din care au fost realizate şi de modul lor de utilizare în activităţile economice, comerciale, în gospodăriile populaţiei sau în orice alte activităţi, precum şi toate deşeurile de ambalaje, indiferent de modul de generare.

ART. 8

(1) Operatorii economici sunt obligaţi să introducă pe piaţă numai ambalaje la care suma nivelurilor concentraţiilor de plumb, cadmiu, mercur şi crom hexavalent prezente în ambalaj sau în componentele acestuia nu dep ăşeşte 100 de părţi/milion raportat la greutate.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) ambalajele realizate numai din sticlă cristal cu conţinut de plumb, astfel cum sunt definite la art. 2 din Hotărârea

Guvernului nr. 134/2002 privind caracterizarea, clasificarea şi marcarea produselor din sticlă cristal în vederea comercializării acestora, republicată.

(3) Condiţiile în care concentraţiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică materialelor reciclate şi circuitelor produselor aflate într-un lanţ închis şi controlat, precum şi tipurile de ambalaje exceptate de la prevederile alin. (1) sunt cele adoptate de către Comisia Europeană.

ART. 9

(1) Operatorii economici producători de ambalaje şi/sau de produse ambalate au obligaţia să utilizeze un sistem de marcare şi identificare pentru ambalaje în vederea îmbunătăţirii activităţilor de recuperare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje şi să aplice sistemul de marcare şi identificare prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Marcarea se aplică direct pe ambalaj sau pe etichetă şi trebuie să fie vizibilă, lizibilă şi durabilă, chiar şi în cazul în care ambalajul este deschis.

ART. 16

(1) Pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 14, operatorii economici sunt responsabili să asigure gestionarea ambalajelor devenite deşeuri pe teritoriul naţional, după cum urmează:

a) operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;

b) operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru de şeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;

c) operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;

d) operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje, sunt responsabili pentru respectivele ambalaje.

(2) Responsabilităţile operatorilor economici prevăzute la alin. (1) se pot realiza:

a) individual, prin colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie sau preluate de la generatori sau de ţinători de deşeuri, staţii de sortare, colectori autorizaţi, administrate prin intermediul operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului pentru colectarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje;

b) prin transferarea responsabilităţilor, pe bază de contract, către un operator economic autorizat de autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

(3) Administraţia Fondului pentru Mediu face publică pe propriul site lista operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1).

(4) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să îndeplinească cel puţin obiectivele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobat ă cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aplicate la deşeurile de ambalaje rezultate de la ambalajele introduse pe piaţa naţională/preluate pe bază de contract cu asigurarea trasabilităţii acestora.

(5) Procedura de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se elaborează de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi se aprobă prin ordin*) comun al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi turismului, în termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(5^1) Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea prelu ării responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje se constituie prin ordin al ministrului mediului, apelor şi pădurilor.

(6) Operatorii economici care achiziţionează direct produse ambalate şi/sau ambalaje de la operatorii economici prevăzuţi la alin. (1), precum şi operatorii economici care comercializează produse în structuri de vânzare cu suprafaţă mare, prevăzute la art. 4 lit. n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se asigure că operatorii economici care introduc pe piaţa naţională produsele comercializate sunt incluşi în lista prevăzută la alin. (3).

(7) Operatorii economici care comercializează către consumatorii/utilizatorii finali produse în structuri de vânzare cu suprafaţă medie şi mare, prevăzute la art. 4 lit. m) şi n) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să asigure pentru aceştia posibilitatea de a se debarasa de ambalajele produselor cump ărate, fără a le solicita plată.

(8) Se interzice condiţionarea, sub orice formă, a drepturilor legale ale consumatorilor referitoare la produsul cumpărat de păstrare a ambalajului.

(9) Operatorii economici deţinători de deşeuri de ambalaje cod 15.01, prevăzute în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, rezultate din activitatea lor comercială, industrială sau de producţie, au obligaţia valorificării/încredinţării deşeurilor de ambalaje colectate selectiv către un operator economic autorizat de către autoritatea competentă pentru protecţia mediului pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje sau incinerarea acestora în instalaţii de incinerare a deşeurilor cu recuperare de energie.

(10) Obligaţia prevăzută la alin. (9) nu se aplică în cazul returnării ambalajelor către furnizor.

(11) Colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje de la populaţie se face prin:

a) sistemele de colectare selectivă, pe tipuri de materiale a deşeurilor reciclabile din deşeurile municipale, de către operatorii prevăzuţi în Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată;

b) sistemele de colectare distinctă a deşeurilor de ambalaje înfiinţate de operatorii economici care deţin autorizaţie de mediu pentru desfăşurarea acestei activităţi.

(12) *** Abrogat

(13) Gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje trebuie să fie astfel organizată încât să nu introducă bariere în calea comerţului.

(14) Se interzic amestecarea deşeurilor de ambalaje colectate selectiv, precum şi încredinţarea, respectiv primirea, în vederea eliminării prin depozitare finală, a deşeurilor de ambalaje, cu excepţia celor rezultate din colectarea selectivă ori din procesele de sortare, care nu sunt valorificabile sau care nu pot fi incinerate în instalaţii de incinerare cu recuperare de energie.

*) A se vedea Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi relaţiilor cu mediul de afaceri nr. 932/481/2016 privind aprobarea Procedurii de autorizare pentru preluarea responsabilităţii gestionării deşeurilor de ambalaje.

 

ART. 26
(1) Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie infracţiuni, şi se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 400 lei la 800 lei pentru persoane fizice şi amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru operatorii economici în cazul nerespectării prevederilor art. 20;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 10 alin. (5), art. 11 şi 12;
c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 9 alin. (1) şi art. 10 alin. (1) – (3);
d) cu amendă de la 8.000 lei la 15.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 13 alin. (1);
e) cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei, în cazul nerespectării prevederilor art. 17 alin. (1) – (3);
f) cu amendă de la 15.000 lei la 25.000 lei:
1. nerespectarea prevederilor art. 5, art. 8 alin. (1), art. 10 alin. (4), art. 16 alin. (6), (7), (9), (11), (12) şi (14);
2. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (8).
(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul împuternicit al:
a) Gărzii Naţionale de Mediu, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. c), e) şi f) pct. 1;
b) Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi f) pct. 2;
c) autorităţilor executive ale unităţilor administrativ-teritoriale, pentru contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. a).
(4) Licenţa de operare acordată operatorilor economici prevăzuţi la art. 16 alin. (2) lit. b) se anulează în cazul în care, în 2 ani consecutivi de la momentul constatării, aceştia nu îndeplinesc cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sau obligaţiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (5).
(5) Operatorii economici care, într-un an, nu îşi îndeplinesc în mod individual cel puţin obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) sunt obligaţi să îşi îndeplinească responsabilităţile prin intermediul unui operator economic prevăzut la art. 16 alin. (2) lit. b).

1. Semnificaţia termenilor:

  • ambalaj – orice obiect, indiferent de materialul din care este confecţionat ori de natura acestuia, destinat reţinerii, protejării, manipulării, distribuţiei şi prezentării produselor, de la materii prime la produse procesate, de la producător până la utilizator sau consumator. Obiectul nereturnabil destinat acelora şi scopuri este, de asemenea, considerat ambalaj.

Criteriile care stau la baza definirii unui obiect ca ambalaj sunt

1. Un obiect se consideră ambalaj dacă îndeplineşte condiţiile din definiţie fără prejudiciul altor funcţii pe care acesta le poate îndeplini suplimentar, în măsura în care acesta nu face parte integrantă din produs, fiind necesar pentru a conţine, a susţine sau a păstra produsul pe toată durata de viaţă a acestuia, iar toate elementele sale sunt destinate a fi utilizate, consumate ori eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje: cutiile pentru dulciuri; foliile care învelesc carcasele de compact discuri; pungile în care se expediază cataloage şi reviste, cu o revistă înăuntru; şerveţele dantelate pentru prăjituri, vândute împreună cu prăjiturile; rolele, tuburile şi cilindrii în jurul cărora este înfăşurat un material flexibil, ca de exemplu folie de plastic, folie de aluminiu, hârtie, cu excep ţia rolelor, tuburilor şi cilindrilor destinaţi a fi părţi ale unor echipamente de producţie şi care nu se utilizează cu scopul de a prezenta un produs ca unitate de vânzare; ghivecele pentru flori destinate exclusiv vânzării şi transportării plantelor şi care nu sunt destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; flacoanele din sticlă pentru soluţii injectabile; suporturile pentru compact discuri, vândute împreună cu compact discurile şi care nu sunt destinate utilizării ca mijloc de depozitare; umeraşele pentru haine, vândute împreună cu un articol de îmbrăcăminte; cutiile de chibrituri; sistemele de izolare steril ă, de exemplu: pungi, tăvi şi materiale necesare menţinerii sterilităţii produsului; capsulele pentru băuturi (de exemplu: cafea, cacao, lapte), care rămân goale după utilizare; buteliile din oţel reîncărcabile, utilizate pentru diferite tipuri de gaz, cu excepţia extinctoarelor.

Nu constituie ambalaje: ghivecele pentru flori destinate păstrării împreună cu planta pe parcursul vieţii acesteia; cutiile pentru scule; pliculeţele pentru ceai; învelişurile de ceară din jurul brânzei; membranele mezelurilor; umeraşele

pentru haine, vândute separat; capsulele de cafea, dozele de cafea din folie de aluminiu şi dozele de cafea din hârtie de filtru, care sunt aruncate împreună cu cafeaua după utilizare; cartuşele pentru imprimante; carcasele pentru compact discuri, DVD-uri şi casete video, vândute cu un compact disc, un DVD sau o casetă video înăuntru; suporturile pentru compact discuri, vândute goale şi destinate utilizării ca mijloc de depozitare; capsulele solubile pentru detergenţi; lumânările pentru morminte, recipientele pentru lumânări; râşniţele mecanice, integrate în recipiente reîncărcabile, de exemplu râşniţele de piper reîncărcabile;

2) Obiectele proiectate şi destinate a fi umplute la punctele de vânzare, precum şi obiectele „de unică folosinţă„, vândute umplute sau destinate a fi umplute în punctele de desfacere sunt considerate ambalaje, dac ă îndeplinesc funcţia de ambalare.

Exemple ilustrative:

Constituie ambalaje, dacă au fost concepute pentru a fi umplute la punctul de vânzare: pungile din plastic sau din hârtie; farfuriile şi paharele de unică folosinţă; folia alimentară aderentă; pungile pentru sandviciuri; folia de aluminiu, husele din folie de plastic pentru protejarea hainelor cur ăţate în curăţătorii.

Nu constituie ambalaje: paletele de amestecat; tacâmurile de unică folosinţă; hârtia de împachetat, vândută separat; formele din hârtie pentru copt, vândute goale; şerveţelele dantelate pentru prăjituri, vândute fără prăjituri;

3) Componentele ambalajelor şi elementele auxiliare integrate în ambalaj sunt considerate ca parte din ambalajul în care sunt integrate. Elementele auxiliare agăţate direct de produs sau ataşate de acesta, care îndeplinesc funcţii de ambalaj, sunt considerate ambalaje dacă nu sunt parte integrantă a produsului şi dacă nu toate elementele lor sunt destinate a fi utilizate, consumate sau eliminate împreună cu produsul.

Exemple ilustrative:
Constituie ambalaje: Etichetele agăţate direct de produs sau ataşate acestuia. Constituie parte a unui ambalaj: peria de rimel care face parte din capacul recipientului; etichetele adezive ataşate unui alt articol de ambalaj; capsele metalice; manşoanele din plastic; dispozitivul de măsurare-dozare care face parte din sistemul de închidere a recipientului pentru detergen ţi; râşniţele mecanice, integrate în recipiente fără posibilitate de reîncărcare, pline cu un anumit produs, de exemplu râşniţele de piper pline cu piper.

Nu constituie ambalaje: etichetele de identificare prin radiofrecven ţă (RF1D);

Citește integral LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

ART. 1

(1) Operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să raporteze agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului datele cuprinse în anexa nr. 1.

(2) Operatorii economici care au transferat obligaţiile, conform prevederilor art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru o parte din cantitatea de ambalaje pentru care sunt responsabili sau numai pentru o perioadă dintr-un an calendaristic au obligaţia de a raporta pentru cantităţile netransferate datele potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Datele de raportare se transmit agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială este înregistrat sediul social al operatorului economic.

ART. 2

(1) Operatorii economici autorizaţi potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să raporteze:

a) datele referitoare la cantităţile totale de ambalaje pentru care au încheiat contracte cu operatorii economici responsabili, precum şi cantităţile de deşeuri de ambalaje gestionate în formatul prevăzut în anexa nr. 2A;

b) datele referitoare la cantităţile de ambalaje pentru care au preluat responsabilitatea de la fiecare operator economic în formatul prevăzut în anexa nr. 2B.

(2) Datele de raportare se transmit Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(3) Operatorii economici, producători şi importatori de ambalaje de desfacere, producători/importatori de produse ambalate, precum şi cei care supraambalează produse ambalate, care au transferat obligaţiile de gestionare a deşeurilor de ambalaje pentru care sunt responsabili, sunt obligaţi să comunice operatorului economic autorizat potrivit art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, toate datele necesare raportării.

ART. 3

Operatorii economici care îşi îndeplinesc în mod individual obiectivele, în totalitate sau parţial, prevăzute la art. 16 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligaţi să comunice aceasta Administraţiei Fondului pentru Mediu, până cel târziu la data de 25 ianuarie a fiecărui an.

ART. 4

(1) Operatorii economici autorizaţi pentru desfăşurarea activităţii de colectare, reciclare sau valorificare a deşeurilor de ambalaje, comercianţii de deşeuri de ambalaje şi operatorii de salubritate care desfăşoară şi activitatea de colectare ca operator economic autorizat pentru colectarea deşeurilor de ambalaje sunt obligaţi să raporteze datele prevăzute în anexa nr. 3, tabelul 1 sau, după caz, tabelul 2, referitoare la ambalajele gestionate.

(2) Operatorii de salubritate sunt exceptaţi de la obligaţiile prevăzute la alin. (1) pentru cantităţile de deşeuri de ambalaje colectate şi raportate potrivit prevederilor art. 5.

(3) Datele de raportare se transmit agenţiei judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea operatorii economici colectori, reciclatori şi valorificatori, iar comercianţii raportează datele la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

(4) Raportarea se realizează pentru fiecare punct de lucru în parte, iar datele sunt transmise la agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului în a căror raza teritorială se desfăşoară activitatea punctului de lucru.

ART. 5

Autorităţile administraţiei publice locale sunt obligate să transmită agenţiei judeţene/agenţiei regionale pentru protecţia mediului datele prevăzute în anexa nr. 4, privind deşeurile de ambalaje colectate prin serviciul public de salubrizare a localităţii, în baza datelor furnizate de către operatorii serviciului de salubrizare care deservesc localitatea respectivă.

 

ART. 6

Datele de raportare se transmit în format electronic „.xls” protejat împotriva modificării datelor şi pe suport hârtie, până cel târziu la data de 25 februarie a fiecărui an pentru anul anterior celui pentru care se realizează raportarea.

ART. 7

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului pune la dispoziţie, pe pagina de internet, formatul de raportare „xls”.

ART. 8

(1) Anexele nr. 1 – 4 se completează având în vedere şi următoarele precizări cu caracter general:

a) Cantităţile de ambalaje, respectiv de deşeuri de ambalaje se raportează în kilograme.

b) Ambalajele din materiale compozite se raportează în funcţie de materialul preponderent.

c) Achiziţiile intracomunitare de ambalaje şi produse ambalate se asimilează importurilor.

d) În coloana „material”, rubrica „altele” va cuprinde numai alte materiale decât cele nominalizate în coloana 0.

e) Rubrica „lemn” va cuprinde atât lemnul, cât şi pluta.

(2) Datele referitoare la produsele/ambalajele exportate şi cele aflate în tranzit pe teritoriul României nu se includ în datele de raportare.

(3) Identificarea prin coduri a deşeurilor de ambalaje se face prin încadrarea în unul dintre următoarele coduri prevăzute în anexa nr. 2 „Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase” la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare, categoria 15 – Deşeuri de ambalaje:

15 01 ambalaje (inclusiv deşeurile de ambalaje municipale colectate separat) 15 01 01 ambalaje de hârtie şi carton
15 01 02 ambalaje de materiale plastice
15 01 03 ambalaje de lemn

15 01 04 ambalaje metalice
15 01 07 ambalaje de sticlă
15 01 10* ambalaje care conţin reziduuri sau sunt contaminate cu substanţe periculoase
15 01 11* ambalaje metalice care conţin o matriţă poroasă formată din materiale periculoase (de exemplu, azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune.

 

(4) Pentru deşeurile de ambalaje municipale colectate împreună cu alte deşeuri din acelaşi material, autorităţile administraţiei publice locale raportează conform anexei nr. 4 numai cantităţile de deşeuri de ambalaje.

ART. 9

Administraţia Fondului pentru Mediu pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în format electronic, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, lista operatorilor economici înregistraţi drept contribuabili pentru ambalaje.

ART. 10

Agenţiile judeţene/regionale pentru protecţia mediului sunt obligate să transmită datele centralizate la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului până cel târziu la data de 1 mai a fiecărui an.

ART. 11

(1) Raportările se constituie într-o bază de date naţională, organizată la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

(2) Sinteza datelor privind cantităţile anuale de ambalaje şi deşeuri de ambalaje la nivel naţional se prezintă pe pagina de internet a autorităţii centrale pentru protecţia mediului, în vederea asigurării accesului publicului la aceste informaţii.

ART. 12
Anexele nr. 1 – 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 13
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 14
La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 927/2005 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 octombrie 2005, se abrogă.

Sursă: ANPM 
Logo final
Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s